แนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณฯ E-Learning
Google Chrome สำหรับสภากาชาดไทย
 1. คู่มือการโอนเอกสารข้ามปี  1. โอนข้ามปี
 2. คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  2. การตั้งหนังสือเลขที่ (กระโดดย้อนเลขที่)
 3. คู่มือระบบ eMemo สำหรับผู้บริหาร  3. การตั้งค่า eMemo (View, Print)
 4. คู่มือระบบ eMemo สำหรับผู้ใช้งาน (ร่างหนังสือ)  4. การติดตั้งโปรแกรม INFOMA: WebScan
 5. คู่มือระบบ eMemo สำหรับผู้ใช้งาน (ตรวจร่างหนังสือ)  5. กำหนดรายละเอียด และวิธีการสแกน
 6. การตั้งค่า IE สำหรับ Web Borwser
Internet Explorer  7. วิธีการแสดงผลภาษาไทย สำหรับ Web Borwser
 1. คู่มือการโอนเอกสารข้ามปี  8. แนะนำการใช้งานและปัญหาที่พบบ่อย
 2. คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   8.1 วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 3. คู่มือระบบ eMemo สำหรับผู้บริหาร   8.2 การดูเอกสารสแกนในระบบสารบรรณฯ ด้วย Acrobat Reader
 4. คู่มือระบบ eMemo สำหรับผู้ใช้งาน (ร่างหนังสือ)   8.3 การติดตั้งฟอนต์ไทย TH SarabunPSK ระบบ eMemo
 5. คู่มือระบบ eMemo สำหรับผู้ใช้งาน (ตรวจร่างหนังสือ)   8.4 การค้นหาหนังสือตามเงือนไข
  8.5 การตีกลับหนังสือ และการดึงเรื่องกลับ
คู่มือการส่งเรื่องไปยัง Email   8.6 การติดตามงาน และดูบันทึกการปฏิบัติ
 คู่มือการส่งเรื่องไปยัง Email   8.7 สถิติการรับ-ส่งเอกสาร
โรงพยาบาลสมเด็จฯ สำหรับฝ่ายการพยาบาล
 คู่มือ "รับ-ส่ง" กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย  1. การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ward
 2. การเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  3. การรับเอกสารใหม่
 1. คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  4. การเปิดดูเอกสารแนบ
 2. คู่มือการสืบค้นเอกสารเอกสารสำคัญของฝ่ายการพยาบาล  5.การบันทึกชื่อผู้อ่านเอกสาร
 6. การตรวจสอบประวัติ การอ่านเอกสารของเจ้าหน้า ward
แนวปฎิบัติและการตั้งค่าสำหรับระบบ  7. การค้นหาเอกสาร
 1. คู่มือแนวปฏิบัติ ระบบ eMemo สำหรับผู้ใช้งาน
 2. คู่มือเพิ่มเติม eMemo การตั้งค่า Browser & การสั่งพิมพ์ การส่งเรื่องไปยัง Email
 3. คู่มือการแก้ไขปัญหาระบบสารบรรณฯ เบื้องต้น  1. ส่งหนังสือไปยัง Email
 2. การเปิดหนังสือผ่าน Email
แบบฟอร์ม ต่าง ๆ
 1. แบบฟอร์มขอเพิ่มรายชื่อผู้ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Word)
 2. แบบฟอร์มขอเพิ่มผู้ใช้งานระบบสารบรรณฯ (Word)
 3. แบบฟอร์มขอเพิ่มผู้ใช้งานระบบจัดเก็บฯ (Word)
 4. แบบฟอร์มขอเพิ่มผู้ใช้งานระบบจัดเก็บฯ (Excel)
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (SARABAN)
 1. คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (SARABAN 2.0)
 2. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Webscan เพื่อรองรับการใช้งาน https